POWIAT WAECKI

Poprawny CSS!
 Dziś jest 21 Październik 2020 r. Imieniny obchodzi: Urszuli, Celiny, Hilarego


Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki

 | Ostrzeżenia meteorologiczne |   | Miejsca postoju |  Dane teleadresowe   |  Ogłoszenia   |  Sport  |   news  |   profilaktyka grypy   |   zaszczep siebie i swoich bliskich  |  Podziękowania  |

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. uruchomiona została
możliwość elektronicznego załatwiania spraw w Wydziale komunikacji poprzez dedykowaną platformę elektroniczną firmy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Platforma dostępna po kliknięciu poniższym adresem:

https://www.esp.pwpw.pl

Powiat Wałecki


Powiat Wałecki


OGŁOSZENIE

Starosta Wałecki informuje, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Starostwo Powiatowe w Wałczu będzie dostępne z ograniczeniami dla Interesantów. Osobiste załatwianie spraw będzie możliwe jedynie w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze budynku. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo. Apeluje się o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Numery telefonów do poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępne są na stronie: https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/7.dhtml Wykaz adresów e-mail Wydziałów Starostwa Powiatowego dostępny jest na stronie:
https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/8.dhtml


Przydatne dane adresowe:
Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
e-mail: poi@powiatwalecki.pl
tel. +48 67 250 84 51, +48 67 250 84 52
fax.+48 67 258 90 10 (budynek A - 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 17),
fax. 67 258 42 51 (budynek B - 78-600 Wałcz
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54)

Skrytka e-Puap: /1227wpfkfl/SkrytkaESP
Szanowni Państwo,
w związku z ryzykiem epidemiologicznym związanym z koronawirusem SARS - CoV - 2 wywołującym chorobę o nazwie COVID - 19 w trosce o Państwa zdrowie prosimy, aby przed wejściem Interesanci dokonywali dezynfekcji rąk.


Powiat Wałecki


Badanie opinii przedsiębiorców i inwestorów

                                     

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego
oraz poradnictwo obywatelskie

"Szansa rozwoju dla przedsiębiorców i samorządów
w Powiecie Wałeckim
" -


Informacja o wprowadzeniu płatności kartą płatniczą

Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, że od dnia 30.07.2019 roku wprowadzona została możliwość dokonywania płatności kartą. Płacić więc kartą można wyłącznie tytułem płatności za czynności związane z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych. Terminale, które obecnie znajdują się w urzędzie powiatowym zostały dostarczone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach usług „Systemu Płatności PiK”.


Starosta Wałecki podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, udokumentowanej protokołem Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku.

Starosta Wałecki w piśmie z dnia 28 września 2018 roku skierowanym do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie wniósł o rozważenie wydania zarządzeń pokontrolnych z wskazaniem terminu ich realizacji lub podjęcia innych działań, mających na celu usunięcie przyczyn zgłaszanych uciążliwości oraz wyraził zaniepokojenie odstępowaniem od ugruntowanej, wieloletniej praktyki wydania zarządzeń pokontrolnych, które stanowiły skuteczny mechanizm interwencyjny, umożliwiający szybkie rozwiązanie zgłaszanych przez społeczeństwo problemów.

W załączeniu skan protokołu Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku

* * *

W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, udokumentowanej protokołem Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku, Starosta Wałecki podaje do publicznej wiadomości treść wydanego zarządzenia pokontrolnego z dnia 26 października 2018 roku (DI.7024.1.58.5.2018.JW).

W załączeniu skan zarządzenia pokontrolnego wydanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 października 2018 roku (DI.7024.1.58.5.2018.JW).


* * *

Informacja o działaniach podjętych przez Starostę Wałeckiego
w sprawie stwierdzonych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie naruszeń przepisów prawa przez OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9.


W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9, udokumentowanej protokołem Nr DEL-KS 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku, Starosta Wałecki, pismem z dnia 29 października 2018 r. (znak: OS.6220.7.2018), zwrócił się do Zarządu Spółki o przedłożenie szczegółowego harmonogramu planowanych/podjętych działań (w tym uzasadnionych potrzebą ochrony środowiska zmian sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, stosowanych technologii i rozwiązań technicznych itp.), mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń. OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przesłała Staroście Wałeckiemu odpowiedź na ww. wezwanie (załącznik nr 1).

Starosta Wałecki, pismem z dnia 27 listopada 2018 r. (znak: OS.6220.7.2018), działając na podstawie art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, kierując się obowiązkiem współdziałania w zakresie ochrony środowiska (koordynacji), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm.), zwrócił się do ww. organu o przesłanie kopii wydanego zarządzenia pokontrolnego. W odpowiedzi, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przesłał Staroście Wałeckiemu kopię zarządzenia pokontrolnego z dnia 26 października 2018 roku znak sprawy: DI.7024.1.58.5.2018.JW. Treść dokumentu została podana do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałczu (www.powiatwalecki.pl).

Jednocześnie, Starosta Wałecki zwrócił się do OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu przy ul. Budowlanych 9 o przesłanie - do wiadomości - pisma będącego odpowiedzią na pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 października 2018 r. (znak: DI.7024.1.58.5.2018.JW), w którym OZEN Spółka z o.o. została zobowiązaną do przedłożenia w terminie do 30 listopada 2018 roku informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1.
Pismo z dnia 07.11.2018 r. (znak: OZEN_STAROSTWOPOWIATOWE/1/ ZARZĄD/07/11/18).


Załącznik nr 2.
Odpowiedź OZEN Spółka z o.o. z siedzibą w Wałczu: pismo z dnia 30.11.2018 r. (znak: OZEN_WIOS/1409/ZARZAD/2018/11/30).Wałcz, dnia 19 grudnia 2018 roku
Informację opracował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
OSTRZEŻENIE
przed zażywaniem substancji psychoaktywnych
nieznanego pochodzenia!


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego 5 czerwca 2018 r. doszło do ciężkiego zatrucia kilkunastu osób, z których częœć wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej.INFORMACJA
DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):
Tel.: 67-250-84-29
e-mail: zk@powiatwalecki.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu "Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, ciałem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie współpracy międzysektorowej, uruchomił dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych mechanizm wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu zaprasza do nawiązania współpracy lekarzy posiadających specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z niżej wymienionych dziedzin:
  • ortopedia;
  • neurologia;
  • psychiatria;
  • choroby wewnętrzne;
  • chirurgia;
  • okulistyka;
  • laryngologia.
Ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii i neurologii dziecięcej oraz specjalistów z zakresu autyzmu.

Więcej informacji udzieli Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Katarzyna Dejewska (nr telefonu 67 250 84 70 lub adres e-mail: k.dejewska@powiatwalecki.pl).UWAGA!!!

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami firmy
"Nasza S.A."

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wałczu
ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej
"Nasza S.A." z siedzibą w Warszawie.

Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firmy "Orange Polska S.A."

Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz o czytanie wszystkich stron dokumentów przed ich podpisywaniem. Pokrzywdzonych rzecznik zaprasza do biura mieszczącego się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, znajdującego się przy Al. Zdob. Wału Pomorskiego 54 p. 19, tel. 67 250 84 72 (godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 12.00-15.30,
w środy i piątki od 8.00-12.00)


Powiat Wałecki

statystyka

Powiat Wałecki


NEWS - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Obwieszczenia
Szkolenia
Apel Starosty Wałeckiego
Linki do stron

Powiat

Wałcz

Media, informacje z powiatu
"Pojezierze Wałeckie"   |    Wałecki Portal Informacyjny   |    "Głos Koszalinski"   |    "Głos Szczecinski"   |    "Głos Pomorza"   |    "Kurier Szczecinski"   |    Strona czasopisma "Ridna Mowa"   |    TV ASTA   |    "Gazeta.pl - Szczecin"   |    Radio - Wałcz   |    www.walczanin.pl   |   


Komunikacja
Rozkład jazdy PKP   |    Rozkład jazdy PKS   |        WTP   |    Leszko Trans   |    Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu   |    PKS Wałcz   |    PKP Piła   |   


Zachodniopomorskie

Samorząd terytorialny
Miasto i Gmina Człopa   |    Miasto i Gmina Mirosławiec   |    Miasto i Gmina Tuczno   |    Miasto Wałcz   |    Gmina Wałcz   |    Biuletyn Informacji Publicznej   |    Przejrzysta Polska   |    Serwis PAP Samorząd   |    Przegląd Komunalny   |    Multimedialna Polska   |    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości   |    Gmina.pl   |    Gminy.pl   |    Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Renowator   |    Katalog stron   |    ePUAP - portal   |    ePUAP - projekt   |   


Oferty pracy